Paeonia White Double.gif (60959 bytes)

White Double Peony